Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formulářů na stránkách http://www.pravebio.cz/ poskytujete své osobní údaje dle ustanovení §4 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pravebio.cz si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Pravebio.cz pracuje s osobními údaji osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek http://www.pravebio.cz/, jakožto i všechny údaje získané z poptávek a registrací, a to po dobu neurčitou, do odvolání potvrzeného souhlasu daného registrovaného uživatele. Osoby (uživatelé) poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou písemně změnit a Pravebio.cz údaje odstraní. Společnost Pravé Bio, jako provozovatel stránek http://www.pravebio.cz/, si uvědomuje, že získané údaje jsou vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000  Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto  svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,  identifikační číslo, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a doručovací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 

Kupující  souhlasí  se  zpracováním  osobních  údajů  prodávajícím,  a  to  pro  účely  realizace  práv  a  povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí­li kupující jinou možnost,  souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních  sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém  rozsahu  dle tohoto článku není  podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 

9.4 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při  objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez  zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.   

9.5 

Zpracováním  osobních  údajů  kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.  Kromě  osob  dopravujících  zboží  nebudou  osobní  údaje  prodávajícím  bez  předchozího  souhlasu  kupujícího předávány třetím osobám.   

9.6 

Osobní  údaje  budou  zpracovávány  po  dobu  neurčitou.  Osobní  údaje  budou  zpracovávány  v  elektronické  podobě  automatizovaným  způsobem  nebo  v  tištěné  podobě  neautomatizovaným  způsobem.   

9.7 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje  jsou přesné  a že byl poučen o tom, že se jedná o  dobrovolné poskytnutí osobních údajů.   

9.8 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho  osobních  údajů,  které  je  v  rozporu  s  ochranou  soukromého a osobního života kupujícího nebo v  rozporu se zákonem, zejména jsou­li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich  zpracování,  může: 

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9 

Požádá­li  kupující  o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen  tuto  informaci  předat.  Prodávající  má  právo  za  poskytnutí  informace  podle  předchozí  věty  požadovat  přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.