Obchodní podmínky

Obchodní Společnost

NUZBOZ s.r.o.
se sídlem: NÁM. T. G. MASARYKA 1281, Zlín, 76001, Czechia
DIČ: CZ06025056
IČ: 06025056
EORI: CZ06025056
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pravebio.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1  
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti NUZBOZ s.r.o. se sídlem NÁM. T. G. MASARYKA 12817, Zlín, 76001, Czechia, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99605 (dále jen „prodávající“)  upravují v souladu s  ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)  vzájemná  práva  a povinnosti smluvních  stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy  (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován  na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pravebio.cz   (dále   jen   „webová   stránka“),   a   to    prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).   
1.2    
Obchodní  podmínky  se  nevztahují  na  případy,  kdy  osoba,  která  má  v úmyslu nakoupit  zboží od  prodávajícího,  je  právnickou  osobou  či  osobou,  jež  jedná  při  objednávání  zboží  v  rámci  své  podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.   
1.3    
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v  kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.   
1.4 
Ustanovení obchodních podmínek jsou  nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní  podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.   
1.5 
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena  práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1 
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého  uživatelského rozhraní. Ze  svého uživatelského rozhraní  může kupující provádět  objednávání zboží  (dále jen  „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z  webového rozhraní obchodu.   
2.2 
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě  všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je  kupující při jakékoliv jejich změně povinen  aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím  považovány za správné.   
2.3 
Přístup  k  uživatelskému  účtu  je  zabezpečen  uživatelským  jménem  a heslem. Kupující je povinen  zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.   
2.4    
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.   
2.5    
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet  déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně  obchodních podmínek).   
2.6 
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem  na  nutnou  údržbu  hardwarového  a  softwarového  vybavení  prodávajícího,  popř.  nutnou  údržbu  hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 
Veškerá  prezentace  zboží  umístěná  ve webovém  rozhraní obchodu je informativního  charakteru  a  prodávající  není  povinen  uzavřít  kupní  smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §  1732 odst. 2  občanského zákoníku se nepoužije.   
3.2  
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.  Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží  zůstávají  v  platnosti  po  dobu,  kdy  jsou  zobrazovány  ve  webovém  rozhraní  obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných  podmínek.   
3.3 
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu  platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.   
3.4 
Pro  objednání  zboží  vyplní  kupující  objednávkový  formulář  ve  webovém  rozhraní  obchodu.  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného  zboží a  
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5 
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do  objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé  při zadávání dat do objednávky.
Objednávku  odešle  kupující  prodávajícímu  kliknutím  na  tlačítko  „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající  neprodleně  po obdržení objednávky  toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na  adresu  elektronické  pošty kupujícího  uvedenou  v uživatelském  rozhraní či  v objednávce  (dále jen  „elektronická adresa kupujícího“).   
3.6 
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,  předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například  písemně či telefonicky).   
3.7 
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je  prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.   
3.8 
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady  vzniklé  kupujícímu  při použití komunikačních prostředků na dálku  v  souvislosti s  uzavřením  kupní  smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž  tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 
Cenu zboží  a případné  náklady  spojené  s dodáním zboží  dle  kupní  smlouvy může kupující uhradit  prodávajícímu následujícími způsoby: 
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně v Kč  převodem  na  účet  prodávajícího  2301206060/ 2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“)
4.2 
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a  dodáním zboží ve smluvené výši. Není­li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady  spojené s dodáním zboží.   
4.3 
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení  čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.   
4.4 
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V  případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do4  dnů od uzavření kupní smlouvy.   
4.5 
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením  variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu  splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.   
4.6 
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení  objednávky  (čl.  3.6),  požadovat  uhrazení  celé kupní  ceny  ještě před odesláním zboží kupujícímu.  Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.  
4.7 
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.    
4.8 
Je­li to v obchodním styku  obvyklé nebo  je­li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,  vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad –  fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající  kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě společně se zbožím nebo v elektronické  podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od  kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od  kupní  smlouvy  o  dodávce  zboží,  které  podléhá  rychlé zkáze,  jakož  i zboží, které bylo po dodání  nenávratně  smíseno s jiným zbožím, od  kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které  spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce  zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.   
5.2 
Nejedná­li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má  kupující  v  souladu  s  ustanovením  §  1829  odst.  1 občanského  zákoníku právo od kupní smlouvy  odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy  je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky  zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí  větě.  Pro  odstoupení  od  kupní  smlouvy  může  kupující  využit  vzorový  formulář  poskytovaný  prodávajícím, jenž tvoří přílohu  obchodních  podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující  zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího  info@pravebio.cz.   
5.3 
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku  ruší.  Zboží  musí  být  prodávajícímu  vráceno  do  čtrnácti  (14)  dnů  od  odstoupení  od  smlouvy  prodávajícímu.  Odstoupí­li kupující od kupní smlouvy,  nese  kupující náklady spojené s navrácením  zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou  poštovní cestou.   
5.4 
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky  přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným  způsobem,  jakým  je  prodávající  od  kupujícího  přijal.  Prodávající  je  taktéž  oprávněn vrátit plnění  poskytnuté kupujícím  již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude  souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí­li kupující od kupní smlouvy, prodávající není  povinen  vrátit  přijaté  peněžní prostředky kupujícímu dříve, než  mu kupující  zboží vrátí.   
5.5 
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku  kupujícího na vrácení kupní ceny.   
5.6 
Do doby převzetí zboží kupujícím  je prodávající  oprávněn kdykoliv od  kupní  smlouvy odstoupit. V  takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně  na účet určený kupujícím.   
5.7 
Je­li  společně  se  zbožím  poskytnut  kupujícímu  dárek,  je  darovací  smlouva  mezi  prodávajícím  a  kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde­li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,  pozbývá darovací smlouva  ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím  prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující  riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.   
6.2 
Je­li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je  kupující povinen převzít zboží při dodání.   
6.3 
V  případě,  že  je  z  důvodů  na  straně  kupujícího  nutno  zboží  doručovat  opakovaně  nebo  jiným  způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným  doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.   
6.4  
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě  jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o  neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.   
6.5 
Další  práva  a  povinnosti  stran  při  přepravě  zboží  mohou  upravit  zvláštní  dodací  podmínky  prodávajícího, jsou­li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1 
Práva  a  povinnosti  smluvních  stran  ohledně  práv  z  vadného  plnění  se  řídí  příslušnými  obecně  závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099  až 2117  a  § 2161 až 2174  občanského zákoníku).   
7.2 
Prodávající  odpovídá  kupujícímu,  že  zboží  při  převzetí  nemá  vady. Zejména prodávající odpovídá  kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí­li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu  zboží  a  na základě reklamy jimi prováděné, 
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla­li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
7.3  
Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na  vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u  použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí  kupujícím, nebo vyplývá­li to z povahy zboží.   
7.4 
Projeví­li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.   
7.5 
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí  reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.  Za  okamžik  uplatnění  reklamace  se  považuje  okamžik,  kdy  prodávající  obdržel  od  kupujícího  reklamované zboží. Formulář pro uplatnění práva z  vadného plnění (reklamace) je přílohou těchto  obchodních podmínek.   
7.6 
Další  práva  a  povinnosti  stran  související  s  odpovědností  prodávajícího  za  vady  může  upravit  reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1  
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
8.2 
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826  odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.   
8.3 
Vyřizování  stížností  spotřebitelů  zajišťuje  prodávající  prostřednictvím  e­mailové  adresy  info@pravebio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e­mailovou adresu  kupujícího.  K  mimosoudnímu  řešení  spotřebitelských  sporů  z  kupní  smlouvy  je  příslušná  Česká  obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:  http://www.coi.cz.  Platformu  pro  řešení  sporů  on­line  nacházející  se  na  internetové  adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z  kupní smlouvy.  Evropské  spotřebitelské  centrum  Česká  republika,  se  sídlem  Štěpánská  567/15, 120 00  Praha 2,  internetová  adresa:  http://www.evropskyspotrebitel.cz  je  kontaktním  místem  podle  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských  sporů  on­line  a  o  změně  nařízení  (ES)  č.  2006/2004  a  směrnice  2009/22/ES  (nařízení  o řešení  spotřebitelských sporů on­line). 
8.4 
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu  provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů  vykonává  Úřad  pro  ochranu  osobních  údajů.  Česká  obchodní  inspekce  vykonává  ve  vymezeném  rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění  pozdějších předpisů.   
8.5 
Kupující  tímto  přebírá  na  sebe  nebezpečí změny okolností ve  smyslu § 1765 odst. 2  občanského  zákoníku.   

9. Ochrana osobních údajů

9.1 
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000  Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2 
Kupující souhlasí se zpracováním těchto  svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,  identifikační číslo, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a doručovací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3 
Kupující  souhlasí  se  zpracováním  osobních  údajů  prodávajícím,  a  to  pro  účely  realizace  práv  a  povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí­li kupující jinou možnost,  souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních  sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém  rozsahu  dle tohoto článku není  podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 
9.4 
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při  objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez  zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.   
9.5 
Zpracováním  osobních  údajů  kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.  Kromě  osob  dopravujících  zboží  nebudou  osobní  údaje  prodávajícím  bez  předchozího  souhlasu  kupujícího předávány třetím osobám.   
9.6 
Osobní  údaje  budou  zpracovávány  po  dobu  neurčitou.  Osobní  údaje  budou  zpracovávány  v  elektronické  podobě  automatizovaným  způsobem  nebo  v  tištěné  podobě  neautomatizovaným  způsobem.   
9.7 
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje  jsou přesné  a že byl poučen o tom, že se jedná o  dobrovolné poskytnutí osobních údajů.   
9.8 
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho  osobních  údajů,  které  je  v  rozporu  s  ochranou  soukromého a osobního života kupujícího nebo v  rozporu se zákonem, zejména jsou­li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich  zpracování,  může: 
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9 
Požádá­li  kupující  o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen  tuto  informaci  předat.  Prodávající  má  právo  za  poskytnutí  informace  podle  předchozí  věty  požadovat  přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího  na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na  elektronickou adresu kupujícího. Kupující může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.   
10.2 
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce  možné  provést  a  závazky  prodávajícího  z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání  tzv.  cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.  

11. Doručování

11.1  
Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či  uvedenou kupujícím v objednávce.   

12. Závěrečná ustanovení

12.1      
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,  že  vztah  se  řídí  českým  právem.  Tímto  nejsou  dotčena  práva  spotřebitele  vyplývající  z  obecně  závazných právních předpisů.   
12.2 
Je­li  některé  ustanovení  obchodních  podmínek  neplatné  nebo  neúčinné,  nebo  se  takovým  stane,  namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce  přibližuje.  Neplatností  nebo  neúčinností  jednoho  ustanovení  není  dotknutá  platnost  ostatních  ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.   
12.3 
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není  veřejně přístupná.   
12.4 
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář ke stažení do počítače pro odstoupení od kupní smlouvy a formulář pro  uplatnění práva z vadného plnění (reklamace). 
Příloha:
Vzorový formulář 
Ve Zlíně dne 14/05/2019 (aktualizováno).